tillsammans med STRO
Vanliga frågor i debatten om HA-oljor

 1. Definitioner
 2. HA-oljor
 3. Utbyte
 4. Industrins planer

 

1. Definitioner

”Extender oils” allmänt benämnda som: mjukgörare. Tillsätts gummiblandningar vid däcktillverkning, eller vid tillverkning av andra gummiprodukter, för att uppnå en acceptabel tillverkningsprocess. Oljorna har även inverkan på prestanda hos den färdiga gummiprodukten.

Högaromatiska (HA) oljor, som även kallas ”destillate aromatic extract oils" (DAE), är oljor med hög koncentration av aromatiska kolstrukturer och kan vara klassade som cancerogena beroende på deras innehåll av poly aromatiska kolväte innehåll.

Poly Aromatiska Kolväten (PAH) är en grupp av mer än 100 kemikaliska substanser med polyaromatisk uppbyggnad som finns i miljön och som bidas både av naturen och genom industriella processer. Några av dessa PAH:n har klassats som cancerogena i EU:s lagstiftning.

”Mild Extract Solvents" (MES) är mineraloljor som inte klassas cancerogena eftersom deras innehåll av PAH är begränsat. Normalt med en faktor på 20-50 lägre än HA-oljor.

”Treated Destillate Aromatic Extracts” (T-DAE) är mineraloljor som inte klassas cancerogena eftersom deras innehåll av PAH är begränsat. Normalt med en faktor på 20-50 lägre än HA-oljor.

 

2. Högaromatiska oljor

1. Vad är HA-oljor? Varför används de i däck?
HA-oljor kommer från den petrokemiska industrin. Aromatiska oljor har inte – i motsats till deras namn – någon funktion på däckets lukt. Dom tillsätts i däckmaterialen eftersom dom behövs för bearbetningen av gummiblandningarna. Dom har även en viktig funktion för prestanda hos det färdiga däcket. Särskilt gäller detta väggreppet. HA-oljorna bidrar direkt till kvaliteten och säkerheten hos det färdiga däcket.

2. Vad är PAH? Var kommer dom ifrån?
PAH:n finns i miljön i huvudsak p.g.a. mänsklig aktivitet, men kan även komma från naturen genom t.ex. skogsbränder, vulkanutbrott och annan förbränning av organiskt material. PAH:n produceras genom all slags konsumtion. Sopförbränning, järn och stål industrin, grillning, avgaser från fordon, uppvärmning av hus, matlagning, tobaksrökning … är exempel på sådant som har PAH innehåll. PAH:n finns även i aromatiska oljor som tillverkats genom raffinering av råolja t.ex. mjukgörande oljor som används vid däcktillverkning. PAH i sig är inte nödvändigt för att tillverka däck. De finns i luften, vattnet och i jorden. Utsläpp av PAH från däckslitagepartiklar är minimal i jämförelse med övriga emissionskällor i luft, vatten och marken.

3. Är PAH cancerframkallande?
EU har klassat 8 olika PAH:n som cancerogena. Dom är bara farliga för hälsan vid långvarig exponering (oavbruten och under mycket lång tid) enligt det EU direktiv som reglerar exponering. Tester med HA-blandningar som bundits i gummi har inte visat några cancerogena effekter. Så länge HA-oljorna är bundna i gummit hos slitagepartiklar från däck har dom ingen cancerogen påverkan.

4. Används PAH i fri form som material i däck?
Nej, PAH används inte i fri form i gummiblandningarna. Processoljorna som köps för däckproduktion innehåller dock spår av PAH.

5. I vilken typ av däck används HA-oljor?
HA-olja används i olika grad i alla typer av däck.

6. Varför använder man HA-oljor?
Man tillsätter HA-olja till gummiblandningen under tillverkningsprocessen i fabriken. Alternativt kan oljan vara tillsatt för att förbättra beredningen av det gummi man köp direkt från tillverkare. I tillägg till detta vet man att slitbanegummit får förbättrat våtgrepp och även påverkar andra prestanda som t.ex. livslängd.

7. Hur mycket HA-olja och PAH finns det i ett däck?
Det beror förstås på däckets storlek. Exempelvis i en vanlig storlek för personbilsdäck: 195/65R15 – finns det mellan 200 och 600 gram aromatisk olja. Som ett resultat av detta varierar PAH-innehållet mellan 0,1 till 0,3 gram (förutsätter 500 ppm PAH som typiskt värde).

8. Det har skrivits rapporter där man påstår att HA-oljor är giftiga. Är detta sant? Vissa HA-oljor är klassade cancerogena eftersom dom innehåller högre halter av de 8 st PAH som i sig är klassade cancerogena eller potentiellt cancerogena. Det finns emellertid färdiga gummiprodukter som t.ex. syntetiskt gummi och gummiblandningar i däck som produceras med HA-olja som EU inte är klassas som cancerogena material.

9. Är HA-oljor farliga när dom finns i ett däck under användning?
När ett däck är vulkaniserat och färdigt på fabriken och sedan sålt till konsument som en färdig produkt representerar det ingen fara för konsumenten. Detta vare sig vid fysisk hantering av däcket eller när man använder det på vägen. Detta gäller även under skrotningsprocessen.

10. Vad händer med PAH som kommer ut i naturen. Är dom en miljörisk?
I miljön bryts PAH ned mer eller mindre fort beroende på de specifika omständigheterna miljön. Denna nedbrytning sker naturligt tillsammans med kemiska oxidanter, ultraviolett ljus och mikroorganismer. Alla människor exponeras för PAH i vatten, luft och mat. PAH från däckslitage däremot, löses inte i vatten eller andra material som normalt finns i miljön.

 

3 Utbyte

11. Är det sant att man utvecklar alternativa oljor?
Alternativa mjukgörande oljor undersöks och däckindustrin deltar aktivt i detta arbete. Enligt petroleumindustrin i Europa finns det i huvudsak två alternativa oljor: MES och TDAE. Det finns tyvärr fortfarande problem med tillgängligheten till dessa oljor beroende på var man befinner sig i Världen. Det är svårt att säga när man helt kan gå över till dessa oljor eftersom det krävs mycket omfattande tester innan man allmänt kan använda dessa.

12. Vilken inverkan har dessa nya oljor på däckets prestanda?
Detta är under aktiv utvärdering men tekniska justeringar är definitivt nödvändiga för att säkerställa däckens prestanda. I detta läge har man problem med både våtgrepp och livslängd.

13. Hur definierar man alternativa oljor?
Mineraloljor måste uppfylla kraven i EU direktiv för denna typ av produkter. I tillägg till detta får de inte innehålla mer än 10 ppm av de 8 PAH som klassas cancerogena, inte mer än 1 ppm för Benzo(a)Pyrene och inte mer än 1 för modifierad AMES test (mutagen test).

 

4 Industrins planer

14. Finns det några planer att byta ut de aromatiska oljorna och gå över till alternativa oljor?
BLIC (gummiindustrins europeiska organisation) bildade en arbetsgrupp 1995 för att bestämma tekniska specifikationer och lösningar för att byta ut aromatiska oljor i alla däcktyper. Utan att det påverkar däckens prestanda och säkerhet. Det skall även minska däckens miljöpåverkan. Alla Europeiska däcktillverkare deltar. - Första steget var att fastställa kriterier för vad som anses som giftiga substanser (se föregående fråga). Industrin utökade sålunda reglerna och la till två kriterier. - Alla medlemmar i BLIC har sedan dess på olika sätt undersökt personalen i fabrikerna med avseende på cancerfall och gör ett flertal typer av labboratorieförsök som t.ex. Ames tester för mutagenitet. - Däckindustrin inledde en diskussion med oljeproducenterna för att identifiera alternativ till de oljor som användes och som klarade de krav man ställt upp. Dessa krav var tillgänglighet i stora kvantiteter och flera alternative tillverkare. - För några år sedan startade man en diskussion med tillverkare av mjukgörare och kom överens om de nya tekniska definitionerna av utdrygande mjukgörare. - Däcktillverkarna har gjort tester med HA-oljefria däck sedan 1996. Man har bytt till HA- oljefria däck där det varit möjligt (mestadels lastbilsdäck och vinterdäck för personbilar). - Prestanda nära däck med HA-olja. TDAE och MES är kandidater som ersättningsoljor men tillgängligheten är fortfarande ett frågetecken. Dessutom är säkerheten när det gäller grepp och slitagehastigheten ett problem hos vissa kategorier av sommardäck.

15. Vad gör gummiindustrin genom BLIC?
BLIC arbetar i nära samarbete med EU kommissionen och intresserade nationella myndigheter för att förklara de tekniska kraven, testningar som behövs och den tidsplan för att uppnå ett totalt avlägsnade av utdrygande HA-oljor i däckproduktionen. Detta är en stor utmaning för däck- och oljeindustrin. Industrin arbetar alltid med en balans mellan omtanke om miljö och hälsa och tekniska och säkerhetskrav. Däckindustrin kommer att successivt upphöra med användande av PAH-rika utdrygande HA-oljor i hela däcket. Alla däck kommer att vara helt fria från dessa oljor före december 2009.

The Scandinavian Tire & Rim Organization

 
Tillbaka till Nya Däckcentralen Informerar

Senast uppdaterad: 2007-10-16